Regulamin Portalu Twojeprzedszkole.pl

 1. Wstęp
  1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z portalu interaktywnego www.twojeprzedszkole.pl (twojeprzedszkole.pl), zwanego dalej „Portalem”, umożliwiającego tworzenie społeczności rodziców, korzystanie z bazy artykułów, filmów, zdjęć oraz dzielenie się informacjami z innymi użytkownikami.
  2. Warunkiem korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na zastosowanie się do postanowień zawartych w treści Regulaminu oraz ich zaakceptowanie. Akceptacja Regulaminu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Administratora.
 2. Słownik pojęć
  1. Regulamin - dokument określający zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrych obyczajów określają prawa i obowiązki Użytkownika oraz zakres praw i odpowiedzialności Administratora Portalu.
  2. Portal - portal interaktywny www.twojeprzedszkole.pl (twojeprzedszkole.pl).
  3. Administrator Portalu - podmiot prowadzący i zarządzający Portalem, którym jest firma: AGNIESZKA MARLIŃSKA- CZYŻEWSKA "RANGDZIN" W3A.PL FRESH-VIEW, Twojeprzedszkole.pl. Użytkownik niezalogowany - każda osoba korzystająca z zasobów portalu nie wymagających logowania.
  4. Użytkownik zalogowany - osoba fizyczna, która przeszła proces rejestracji i zaakceptowała warunki Regulaminu oraz posiada aktywny Profil i Konto w Portalu. Użytkownikiem zalogowanym może być każda osoba fizyczna, która:
   1. posiada dostęp do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail,
   2. zarejestrowała się w Portalu na zasadach określonych w Regulaminie oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, podana przez niego podczas rejestracji w Portalu.
  6. Konto - miejsce w Portalu dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu tj. podaniu loginu i hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Portalu.
  7. Profil - informacje, dane, zdjęcia i inne materiały zamieszczone przez danego Użytkownika.
  8. Baza danych - zbiór dobrowolnie przekazanych przez wszystkich Użytkowników danych, zdjęć i innych materiałów, gromadzonych i przetwarzanych w systemie baz danych przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług przez Portal oraz danych zamieszczonych przez Administratora.
  9. Wpisy – wiadomości, artykuły, posty, blogi, zdjęcia, wideo, komentarze w ramach Portalu zamieszczone zarówno przez Użytkowników jak i Administratora Portalu.
  10. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu - informacji rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej lub wewnętrznych kanałów komunikacji elektronicznej do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji i podali adres e-mail, na który chcą otrzymywać Newsletter.
  11. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
  12. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
  13. Artykuł – utwór przesłany przez Użytkownika Portalu najczęściej w formie tekstowej, za pomocą którego Użytkownik chce podzielić się z Administratorem swoimi przemyśleniami, opiniami, doświadczeniami na wybrany temat i wyraża chęć publikacji tego utworu poprzez Portal, aby utwór ten był dostępny również dla innych osób.
 3. Zasady korzystania z Portalu
  1. W celu zarejestrowania się w Portalu Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Portalu.
  2. Dane podane przez Użytkownika do wiadomości publicznej za pośrednictwem Portalu oraz wpisy Użytkowników nie mogą zawierać:
   1. treści niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd;
   2. treści naruszających prawa osób trzecich, w tym zwłaszcza dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności;
   3. treści sprzecznych z prawem, w tym wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc wobec ludzi i zwierząt lub zawierających groźby karalne naruszające obowiązujące prawo polskie i normy obyczajowe;
   4. treści pornograficznych lub uznanych powszechnie za naganne i społecznie niewłaściwe, mogących posłużyć do zniesławienia;
   5. treści o charakterze godzącym w dobro Portalu lub Użytkowników;
   6. elementów, które służyłyby reklamie i promocji produktów, innych stron, witryn lub portali internetowych [dotyczy to np. banerów i odnośników (linków), itp.] bez uprzedniej zgody Administratora;
   7. wirusów, spamu.
  3. Wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:
   1. zapoznał się i zaakceptował całą treść Regulaminu;
   2. zapoznał się i zaakceptował całą treść Polityki Prywatności (patrz na stronie)
   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   4. wszystkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli ulegną one zmianie, Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania o tym Administratora lub samodzielnie wprowadzi poprawki w swoim Profilu;
   5. wyraża zgodę na otrzymywanie od Portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, informacji związanych z funkcjonowaniem Portalu (Newslettera), a także na otrzymywanie informacji handlowych.
  4. Użytkownik rejestrujący się w Portalu i akceptujący warunki Regulaminu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych za pośrednictwem Portalu w zakresie niezbędnym do korzystania przez niego z Portalu oraz w zakresie potrzebnym do komunikacji Administratora Portalu z tym Użytkownikiem, w tym m. in. do przesyłania Newslettera oraz informacji handlowych.
  5. Użytkownik Portalu ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych oraz do samodzielnego dokonywania poprawek i aktualizacji, a także prawo do żądania ich usunięcia i zakończenia przetwarzania.
  6. Zamieszczając materiały w Portalu Użytkownik oświadcza, że wszystkie materiały są wolne od roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich.
  7. Zdjęcia, filmy, wpisy, komentarze oraz inne materiały zamieszczone przez Użytkownika na stronach Portalu mogą być weryfikowane. W przypadku stwierdzenia że podawane dane, treści, zdjęcia lub inne materiały są niezgodne z Regulaminem Portalu, Administrator ma prawo do odmowy ich publikowania lub już po ich opublikowaniu do usunięcia takich danych.
  8. Prawa korzystania przyznane Użytkownikowi są ograniczone i dotyczą dostępu do Portalu. Wszelkiego rodzaju pobieranie informacji, zdjęć i innych materiałów oraz ich powielanie jest możliwe wyłączenie na prywatny użytek Użytkownika i tylko w okresie posiadania statusu Użytkownika zalogowanego.
  9. Inne wykorzystywanie tych materiałów przez Użytkownika bez zgody Administratora jest zabronione. Kopiowanie, powielanie, publikowanie lub używanie treści i materiałów dotyczących innych Użytkowników poza zakresem działania Portalu do celów innych niż prywatne jest Użytkownikowi zabronione.
  10. Użytkownik rejestrując się w Portalu udziela Administratorowi nieodpłatnie zgody do korzystania z praw własności intelektualnej związanej z treściami i zdjęciami zamieszczonymi przez Użytkownika w celu rozpowszechniania ich na stronach Portalu. Zgoda wyrażona przez Użytkownika daje Portalowi prawo wykorzystywania tych materiałów do celów związanych z jego funkcjonowaniem, np. powielania, adoptowania, tłumaczenia, skanowania w celach reklamowych, handlowych lub innych.
  11. Użytkownik powinien informować Administratora Portalu o wszelkich zauważonych naruszeniach Regulaminu i dobrych obyczajów przez innych Użytkowników Portalu.
  12. Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Za moment zawarcia tej umowy uważa się moment zakończenia przez Użytkownika procesu rejestracji.
  13. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Portal:
   1. Niezbędny jest dostęp do sieci Internet,
   2. oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa w najnowszej możliwej wersji:
    • Chrome
    • Firefox
    • Safari
    • Opera
    • Internet Explorer (9+)
   3. Starsze przeglądarki również powinny poprawnie wyświetlać Portal jednak nie gwarantuje się w takim wypadku, coś będzie działać w 100%
   4. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać skrypty Java Script.
 4. Umowa o korzystanie z konta
  1. Rejestrując się w Portalu Użytkownik zawiera z Administratorem „Umowę o korzystanie z konta”
  2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymagane jest usunięcie konta.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 5. Sposób i termin wykonania prawa wypowiedzenia umowy o korzystaniu z konta
  1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Konta w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
  2. Prawo wypowiedzenia Użytkownik realizuje poprzez usunięcie konta
  3. Wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług, które wymagają logowania
 6. Odpowiedzialność
  1. Administrator Portalu dba o prawidłowe działanie wszystkich usług Portalu, zastrzegając sobie prawo do częściowego lub całkowitego odłączenia Portalu w celu przeprowadzenia niezbędnych napraw i poprawy jakości oferowanych przez Portal usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników.
  2. W fazie początkowej portal działa w wersji testowej (BETA). W związku z tym mże posiadać niedoskonałości, za które administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe informacje podane przez Użytkowników Portalu. Administrator Portalu nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników na stronach Portalu, za ich prawdziwość oraz autentyczność zamieszczanych zdjęć i filmów.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach Portalu spowodowanych awarią sprzętu, ingerencją osób postronnych, awarią sieci.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne zaistniałe i nie zaistniałe zdarzenia w kontaktach między Użytkownikami Portalu i to z jakichkolwiek przyczyn.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu.
  7. Administrator nie odpowiada za korzystanie z Portalu przez osoby nieuprawnione. Przekazywanie loginu i hasła innym osobom jest zabronione.
  8. Administrator ze względu na bezpieczeństwo i jakość Portalu, ma prawo usunąć lub zablokować profil Użytkownikowi jeśli:
   1. nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu;
   2. którego działania lub zaniechania związane z użytkowaniem Portalu są przedmiotem skargi albo skarg skierowanej do Administratora przez inne osoby, a Administrator uzna tę skargę za usprawiedliwioną;
   3. nie korzystał z Portalu przez okres co najmniej 1 rok
  9. Administrator w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  10. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywania danych dostarczonych przez Usługobiorcę i umożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku umożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze umożliwienia ich dostępu.
 7. Prawa autorskie
  1. Użytkownik uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody wymagane prawem na korzystanie z materiałów osób trzecich, jeżeli z takich materiałów korzysta w związku z aktywnością na Portalu.
  2. Użytkownik zobowiązuje się przenieść na Administratora Portalu nieodpłatnie całość praw autorskich do przesłanego do Administratora Artykułu, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
   1. w zakresie wszelkiego rodzaju modyfikacji i dowolnej zmiany formy artykułu,
   2. przekazywania lub przesyłania zapisów artykułów pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
   3. publiczne udostępnianie artykułów przesłanych przez Użytkownika, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
   4. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywaniu autorskich praw osobistych w stosunku do przesłanego artykułu
  3. Administrator, kiedy uzna artykuł za szczególnie ciekawy, może zaproponować Użytkownikowi wynagrodzenie za publikację lub za wszelkie prawa autorskie do tego Artykułu. Ewentualnie kwestie odpłatności za Artykuł zostaną uzgodnione odrębnie przez Administratora i autora Artykułu przed publikacją Artykułu.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w treści artykułów zamieszczanych na Portalu w zakresie korekty ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej, oprawy graficznej itp. bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika.
  5. Administrator Portalu po weryfikacji treści ma prawo do umieszczenia artykułu na stronie Portalu.
  6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Artykułów odpłatnych stanowiących przedmiot Umowy o Dzieło następuje z chwilą wpływu na konto Użytkownika należności.
 8. Reklamy:
  1. Administrator może udostępniać reklamy oraz inne treści komercyjne lub sponsorowane.
  2. Administrator nie będzie przekazywał danych Użytkownika reklamodawcom bez jego zgody.
  3. Administrator nie zawsze oznacza odpłatne usługi i komunikaty jako materiały sponsorowane.
 9. Ochrona danych osobowych i postanowienia końcowe
  1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z działalnością Portalu.
  2. Portal nie użycza, nie przekazuje i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, bez wiedzy i zgody samego zainteresowanego, z wyjątkiem dotyczącym uprawnionych na podstawie ustawy do pozyskiwania takich danych instytucji państwowych występujących o te dane.
  3. Tylko osoby upoważnione przez Administratora mają dostęp do danych osobowych Użytkownika, dane podane przy rejestracji zna tylko ten Użytkownik i osoby upoważnione przez Administratora Portalu.
  4. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Portal stosuje tzw. pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych podstron Portalu. Pliki cookie mogą zostać wyłączone przez Użytkownika, o ile umożliwia mu to jego przeglądarka, jednak wyłączenie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług Portalu.
  5. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
  6. Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za pisemną zgodą Administratora.
  7. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych, odpowiedź jest udzielana drogą e-milową.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu na stronach Portalu. Zmiany Regulaminu obowiązują po 7 dniach od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej.